Web дизайн с Macromedia HOMESITE




Разделение окна документа на два подокна



Рисунок 1.6. Разделение окна документа на два подокна












Начало  Назад  Вперед